Ledhejseporte til industri

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse betingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Nordic Systems til kunden, medmindre andet er aftalt.

Sammen med den specifikke ordrebekræftelse udgør disse betingelser den fuldstændige aftale om køb og levering af Nordic systems produkter til kunden.

 

1. Anvendelse

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert salg og enhver leverance fra Nordic Systems ApS (herefter benævnt Nordic Systems), medmindre Nordic Systems ved udtrykkelig skriftlig aftale har fraviget disse helt eller delvist.

2. Aftaleindgåelsen og leverancens omfang

2.1 Nordic Systems’ tilbud er ikke som sådan bindende, og kundens accept af et tilbud er således ikke bindende for Nordic Systems. En bindende aftale foreligger, når Nordic Systems har fremsendt ordrebekræftelse, og i så fald på de vilkår som er anført i ordrebekræftelsen eller, hvortil der henvises i ordrebekræftelsen.

2.2 Leverancen omfatter udelukkende materialer og ydelser, som er udtrykkeligt anført i ordrebekræftelsen. Såfremt Nordic Systems ApS leverer andre eller ekstra materialer eller ydelser, skal kunden særskilt betale herfor efter regning.

3. Produktinformation og tegninger

3.1 Oplysninger i produktinformation og lignende er kun bindende, i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser dertil. Tekniske tegninger og lignende tilhører Nordic Systems og må ikke benyttes af kunden til andre formål. Sådant materiale betragtes alene som arbejdspapirer for Nordic Systems, og Nordic Systems kan ikke drages til ansvar i tilfælde af fejl i materialet.

4. Monteringsstedet og arbejdsforhold

4.1 Kunden skal sørge for, at Nordic Systems har fri og uhindret adgang til monteringsstedet således at monteringen kan foregå frit og uhindret og uden afbrydelser. I modsat fald skal kunden betale særskilt for enhver deraf følgende forsinkelse eller besværliggørelse af arbejdet og enhver ekstraudgift og ekstraarbejde efter regning. Kunden skal herunder betale for ventetid og ekstra transporttid efter regning. I sådanne tilfælde kan Nordic Systems uden varsel kræve indbetaling af et depositum svarende til den skønnede ekstraomkostning for kunden.

4.2 Såfremt det viser sig, at monteringsstedet ikke umiddelbart er velegnet, eksempelvis i tilfælde af skævheder eller ujævnheder i konstruktioner, såsom vægge og lofter eller i tilfælde af dårlig vedhæftning, eksisterende ledningsføringer, ujævnheder, snavs, manglende ryddeliggørelse m.v., skal kunden ligeledes betale for det deraf følgende ekstra tidsforbrug, ventetid og transporttid samt for alle deraf følgende ekstraudgifter.

4.3 El-arbejder er ikke omfattet. Kunden skal sørge for, at der er umiddelbar mulighed for tilslutning til elstik.

5. Ejendomsforbehold

5.1 Alle materialer forbliver Nordic Systems ejendom, indtil betaling er sket fuldt ud.

6. Leveringstid. Forsinkelse

6.1 Leveringstiden anført i ordrebekræftelsen er at betragte som det seneste tidspunkt, hvor levering forventes at ske, og Nordic Systems er således berettiget til at levere på et tidligere tidspunkt. Leveringstiden angivet i ordrebekræftelsen er ligeledes at betragte som det forventede leveringstidspunkt, og kan således ikke opfattes som en garanti for, at levering er sket ved udløbet af leveringstiden. Yderligere må kunden forvente at leveringstiden udskydes i tilfælde af, at kunden ikke rettidigt har givet Nordic Systems ønskede eller relevante oplysninger om ordren og monteringsstedet, i tilfælde af at monteringsstedet eller arbejdsforholdene ikke lever op til det i pkt. 4 anførte samt i tilfælde, hvor der foreligger en ansvarsfrihedsgrund som nærmere anført i pkt. 8. I alle sådanne tilfælde forlænges leveringstiden i det omfang, hvori Nordic Systems efter omstændighederne skønner dette rimeligt.

6.2 Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og dette ikke skyldes forhold, for hvilke kunden er ansvarlig eller bærer risikoen, er kunden ved påkrav til Nordic Systems berettiget til at kræve levering inden rimelig tid. Kunden kan i sådanne tilfælde meddele Nordic Systems en rimelig frist, der ikke kan være mindre end 4 uger. I tilfælde af, at Nordic Systems efter udløbet af denne frist, fortsat ikke har fortaget levering, og dette skyldes forhold, for hvilke Nordic Systems er ansvarlig, skal kunden være berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sine direkte omkostninger pga. forsinkelsen. Medmindre Nordic Systems har handlet groft uagtsomt, kan Nordic Systems ikke drages til ansvar for driftstab og andre indirekte tab. Kunden har ikke andre beføjelser i tilfælde af forsinkelse, end anført her i pkt. 6.

7. Mangler

7.1 Når levering er sket eller hvor ordren omfatter montering, når montering er afsluttet skal kunden straks herefter grundigt foretage en undersøgelse af, om det leverede er i overensstemmelse med ordren og fuldt funktionsdygtigt. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal kunden straks og altid inden 8 dage efter levering give skriftlig meddelelse til Nordic Systems. Såfremt manglen ikke kunne opdages ved en sådan grundig undersøgelse, skal kunden i alle tilfælde give skriftlig meddelelse senest 8 dage efter at manglen blev eller burde være blevet opdraget. I intet tilfælde skal Nordic Systems dog være ansvarlig for mangler, når der er forløbet mere end 12 måneder efter leveringen uden, at Nordic Systems har modtaget skriftlig reklamation, idet ethvert mangelskrav i så fald er forældet.

7.2 Nordic Systems er forpligtet til at afhjælpe mangler som skyldes fejl i konstruktion, materialer eller montering ved foretagelse af reparation eller udskiftning af det mangelfulde. Såfremt sådan reparation eller udskiftning medfører indgreb i andet end det af ordren omfattede eksempelvis i kundens ejendom, påhviler arbejdet og omkostninger herved kunden. Såfremt det viser sig, at reklamation ikke er berettiget eller kun delvist berettiget, kan Nordic Systems kræve betaling for det arbejde og de omkostninger reklamationen har afstedkommet.

7.3 Nordic Systems er ikke ansvarlig for mangler og manglende funktionsdygtighed, som ikke skyldes Nordic Systems forhold, og Nordic Systems er herunder ikke ansvarlig i tilfælde af mangelfuld vedligeholdelse eller fejlagtig brug. Endvidere er Nordic Systems i intet tilfælde ansvarlig, såfremt andre end Nordic Systems har foretaget reparation af eller andre former for indgreb i det solgte.

7.4 Såfremt Nordic Systems ikke inden rimelig tid opfylder sine afhjælpningsforpligtelser som beskrevet ovenfor, kan kunden ved skriftlig meddelelse give Nordic Systems en sidste frist for afhjælpning. Denne frist kan ikke være mindre end 4 uger. Såfremt Nordic Systems efter udløbet af denne frist fortsat ikke har opfyldt sine forpligtelser, kan kunden kræve forholdsmæssigt afslag, som dog ikke kan overstige 10% af købesummen. Såfremt manglen er væsentlig, kan kunden i stedet for krav om forholdsmæssigt afslag hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Nordic Systems. Ved sådan ophævelse kan kunden kræve erstatning for sit direkte tab som dog højst kan udgøre 15% af købesummen. Det præciseres at Nordic Systems ansvar i intet tilfælde kan omfatte driftstab og andre indirekte tab. Nordic Systems misligholdelse af sine pligter i henhold til dette pkt. 7 giver ikke kunden andre beføjelser, end udtrykkeligt anført her i pkt. 7.

8. Lovvalg og værneting

8.1 Retsforholdet mellem Nordic Systems og kunden er underlagt dansk ret. Alle tvistigheder mellem Nordic Systems og kunden skal afgøres ved anlæggelse af retssag ved Retten i Odense. Nordic Systems kan dog altid vælge at sag i stedet for skal anlægges/føres ved kundens værneting.

Sidebar

Kontakt os omkring
jeres projekt

Nordic Systems er totalleverandør af ledhejseporte til landbrug, industri og private kunder. Vi har været i portbranchen i mere end 18 år, og vi har gennem årene installeret industriporte og ledhejseporte med eller uden portautomatik på Sjælland, Fyn og Jylland. Vi har samlet et stærkt team af erfarne og engagerede medarbejdere, der står klar til at hjælpe dig.

Max. file size: 64 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Ring til os

Bestil portservice